Voor een optimale website ervaring maakt deze website gebruik van cookies. 

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Lees meer

Akkoord
Niet akkoord
privacy- en cookiebeleid

Privacy- en cookiebeleid 

De inhoud van deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 16 september 2022.

1. Inleiding

BICT Groep verwerkt persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van haar website. Wij doen dat om de bezoekers en gebruikers van onze website zo goed en zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Door de inhoud van ons privacy- en cookiebeleid met u te delen, trachten we volledig transparant te zijn in de verschillende typen persoonsgegevens die wij verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken en wat de rechten van bezoekers en gebruikers van onze website zijn met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens door BICT Groep geschiedt volledig overeenkomstig met de eisen die de wet (AVG; Algemene Verordening Gegevensbescherming) daaraan stelt. Ons privacy- en cookiebeleid kan worden aangepast als daar een wettelijke of anderzijds dringende reden toe is. Als zodanig is het dan ook raadzaam om ons privacy- en cookiebeleid periodiek te raadplegen.

2. Wie is BICT Groep?

BICT Groep is ICT bedrijf. De dienstverlening van BICT Groep is bijzonder uitgebreid. Voor iedere klant wordt ‘custom made’ een dienstenpakket samengesteld dat hen zo goed mogelijk ondersteunt op het gebied van IT. Onderstaand worden enkele voorbeelden gespecificeerd van activiteiten die de kern vormen van onze dienstverlening.

 • Online werkplekken
 • Online back-up
 • Camerabewaking
 • Netwerkbeheer
 • Systeembeer
 • Webhosting
 • VoIP telefonie
 • Colocatie

BICT Groep (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52565637) is gevestigd op het adres Koopmanstraat 42 (2672 GB) te Naaldwijk. Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot ons privacy- en cookiebeleid, dan kunt u ons te allen tijde een bericht sturen op het volgende e-mailadres: info@bictgroep.nl. Geeft u de voorkeur aan telefonisch contact, bel dan met het volgende telefoonnummer: 0174  752 000.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt door BICT Groep?

Om u als bezoeker of gebruiker van onze website zo goed en zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, verwerken wij de volgende categorieën aan persoonsgegevens.

Categorie ‘directe persoonsgegevens’

 • voornaam
 • achternaam
 • geslacht
 • bedrijfsnaam
 • URL website
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • overige persoonsgegevens die u middels correspondentie actief aan ons verstrekt

Categorie ‘indirecte persoonsgegevens’

 • IP-adres
 • sessie ID
 • gegevens over uw activiteiten op onze website
 • type device (computer, tablet, smartphone, et cetera)
 • internetbrowser
 • besturingssysteem

4. Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben geenszins de intentie om persoonsgegevens te verzamelen over bezoekers en gebruikers van onze website die jonger zijn dan 16 jaar. Dit, tenzij zij daar expliciet toestemming toe hebben verkregen van ouder(s) of voogd. Aangezien wij niet kunnen controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar, raden wij ouder(s) of voogd dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kind(eren).

Een dergelijke betrokkenheid kan immers voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het volgende e-mailadres: info@bictgroep.nl. Op uw eerste verzoek zal de verzamelde informatie door ons worden verwijderd.

5. Waarom worden de voornoemde persoonsgegevens door BICT Groep verwerkt?

Door BICT Groep worden uw persoonsgegevens slechts verwerkt als gevolg van een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang. Er bestaan voor BICT Groep een drietal doelen en grondslagen waarom persoonsgegevens worden verwerkt. Dit zijn de volgende.

 • om het gebruik van onze website te analyseren (teneinde de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren)
 • om contact op te kunnen nemen met u als klant, potentiële klant of relatie (teneinde onze dienstverlening uit te kunnen oefenen)
 • om u als klant, potentiële klant of relatie te kunnen informeren (teneinde u op de hoogte te kunnen stellen met betrekking tot wijzigingen in onze bedrijfsvoering, met betrekking tot wijzigingen in de door ons geleverde diensten en producten of met betrekking tot specifiek voor u van toepassing zijnde relevante ontwikkelingen in ons vakgebied; al dan niet ingegeven door innovaties, wettelijke verplichtingen en dergelijken)

6. Hoe lang worden persoonsgegevens door BICT Groep bewaard?

In algemeenheden kan worden gesteld dat BICT Groep uw persoonsgegevens niet langer bewaart dan dat noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens door ons in eerste instantie zijn verzameld. Dit, tenzij daartoe een wettelijke of anderzijds dringende verplichting bestaat.

Categorie

Bewaartermijn

Directe persoonsgegevens

Niet langer dan noodzakelijk, tenzij een wettelijke bewaarplicht bestaat

Indirecte persoonsgegevens

Niet langer dan noodzakelijk, tenzij een wettelijke bewaarplicht bestaat


7. Delen van persoonsgegevens

BICT Groep zal in geen geval uw persoonsgegevens verkopen aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Om invulling te geven aan de uitvoering van onze overeenkomst met u kunnen door BICT Groep organisaties worden ingeschakeld die als dienstverlener optreden.

Met organisaties die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken, sluiten wij verwerkersovereenkomsten om te bewerkstelligen dat zij tenminste eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens waarborgen als dat door BICT Groep geschiedt. Dergelijke organisaties dienen dan ook niet te worden beschouwd als ‘derde ontvangers’, maar juist als verwerkers. Voor u als klant, potentiële klant of relatie van BICT Groep blijven wij verantwoordelijk voor verwerkingen door onze dienstverleners.

Momenteel worden uw persoonsgegevens door ons gedeeld met de onderstaand gespecificeerde organisaties als gevolg van het feit dat wij gebruikmaken van de door hen geleverde producten en diensten.

Leverancier webhosting

 • ontvangt automatisch data die u als bezoeker of gebruiker van de website van BICT Groep achterlaat op de in gebruik zijnde webserver(s), bijvoorbeeld door te navigeren over onze website of door contact met ons op te nemen middels webformulieren of per e-mail
 • van data die wordt achtergelaten op de webserver(s) worden periodiek back-ups gemaakt die zich eveneens bevinden op de in gebruik zijnde webserver(s)

Leverancier analytische programmatuur

 • ontvangt automatisch data die u als bezoeker of gebruiker van de website van BICT Groep achterlaat op de in gebruik zijnde webserver(s) als gevolg van het feit dat BICT Groep gebruikmaakt van de door de leverancier ter beschikking gestelde analytische programmatuur
 • van data die wordt achtergelaten op de webserver(s) worden periodiek back-ups gemaakt die zich eveneens bevinden op de in gebruik zijnde webserver(s)

8. Geautomatiseerde besluitvorming 

Op basis van geautomatiseerde verwerkingen worden door BICT Groep geen besluiten genomen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. In casu betreft het besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar menselijke (ter illustratie van een medewerker van BICT Groep) tussenkomst toe is benodigd.

9. Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als klant, potentiële klant of relatie van BICT Groep heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door BICT Groep in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BICT Groep en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Met gegevensoverdraagbaarheid wordt bedoeld dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken naar u of naar een ander (een door aan te duiden organisatie) te laten sturen. Het overdragen van gegevens kan bijvoorbeeld geschieden middels een digitaal .xlsx-bestand (Microsoft Excel).

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het volgende e-mailadres: info@bictgroep.nl.

Om er zeker van te zijn dat een verzoek inzake persoonsgegevens door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone; de strook met nummers onderaan uw paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit, ter bescherming van uw privacy. Opvolgend zullen wij zo spoedig mogelijk, maar tenminste binnen een viertal weken, reageren op uw verzoek.

Wij doen ons uiterste best om uw recht op privacy te respecteren. Als u van mening bent dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving, dan vernemen wij dat als vanzelfsprekend graag. Bovendien willen wij u erop wijzen dat u desgewenst de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens): https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

10. Links

Op de website van BICT Groep worden diverse verwijzingen gegeven naar websites van externen. BICT Groep is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze externen persoonsgegevens verwerken. Wenst u daarover meer informatie te vergaren, raadpleeg dan het privacybeleid van de desbetreffende organisatie.

11. Cookies (of vergelijkbare technieken) die door BICT Groep worden gebruikt

Op onze website maken wij gebruik van een tweetal typen cookies. Een cookie is eigenlijk niets anders dan een klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en voor uw gebruiksgemak. De typen cookies die wij gebruiken zijn de volgende.

Analytische cookies; middels dit type cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen en maken wij derhalve geen inbreuk op uw privacy. Analytische cookies worden door ons enkel gebruikt om bezoekersstromen op onze website te analyseren. Met de inzichten die wij verkrijgen als gevolg van de analyse van bezoekersstromen, kunnen we de gebruiksvriendelijkheid van onze website voor u verbeteren.

Cookie

Doel

Opslagperiode

_gcl_au

Wordt gebruikt door Google Tag Manager om te experimenteren met de advertentie-efficiëntie van websites die hun services gebruiken

3 maanden

_ga_NRN6VXJX2P

Wordt gebruikt door Google Analytics

2 jaar

_ga

Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers

26 maanden

_gid

Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers

24 uur

_gat_[property-id]

Wordt gebruikt door Google Analytics en Google Tag Manager om website-eigenaren in staat te stellen het gedrag van bezoekers te volgen en de prestaties van de site te meten. Het patroonelement in de naam bevat het unieke identiteitsnummer van het account of de website waarop het betrekking heeft

1 minuut

_hjFirstSeen 

Wordt gebruikt om de eerste sessie van een nieuwe gebruiker te identificeren. Het slaat een waar/onwaar waarde op, die aangeeft of het de eerste keer was dat Hotjar deze gebruiker zag

30 minuten

_hjIncludedInSessionSample

Wordt gebruikt om te weten of een gebruiker is opgenomen in de gegevenssampling die is gedefinieerd door de dagelijkse sessielimiet van de site

2 minuten

_hjIncludedInPageviewSample

Wordt gebruikt om te weten of een gebruiker is opgenomen in de gegevenssteekproef gedefinieerd door de paginaweergavelimiet van de site

2 minuten

_hjAbsoluteSessionInProgress

Wordt gebruikt om de eerste paginaweergavesessie van een gebruiker te detecteren. Dit is een True/False-vlag die is ingesteld door de cookie

30 minuten

Functionele cookies; middels dit type cookies worden enkel indirecte persoonsgegevens opgeslagen. Op individuele basis leiden deze gegevens niet tot inbreuk op uw privacy. Een voorbeeld van een indirect persoonsgegeven dat door ons in een functionele cookie wordt weggeschreven, is de PrivacyCookieNotice. De PrivacyCookieNotice stelt ons in staat om gedurende uw aanwezigheid op onze website te onthouden of u wel of niet onze cookiemelding heeft gesloten. Onthouden we uw keuze niet, dan wordt de cookiemelding op iedere pagina van onze website opnieuw aan u getoond.

Cookie

Doel

Opslagperiode

_fbp

Wordt gebrukt om advertenties weer te geven op Facebook of op een digitaal platform dat wordt aangedreven door Facebook-advertenties, na een bezoek aan de website

3 maanden

__utmt_UA-[id]

Wordt gebruikt om de verzoeksnelheid te verlagen.

10 minuten

_hjSessionUser_[id]

Wordt gebruikt om een unieke gebruikers-ID op te slaan.

1 jaar

_hjSession_[id]

Wordt gebruikt om functies over pagina's te bieden.

30 minuten

__utma


Wordt gebruikt om gebruikers en sessies te onderscheiden. De cookie wordt aangemaakt wanneer de JavaScript-bibliotheek wordt uitgevoerd en er geen bestaande __utma-cookies zijn. Elke keer dat er gegevens naar Google Analytics worden verzonden, wordt de cookie bijgewerkt

2 jaar


__utmc

Wordt verwijderd wanneer de gebruiker de browser sluit. Het wordt gebruikt om interoperabiliteit met urchin.js mogelijk te maken, een oudere versie van Google Analytics en wordt gebruikt in combinatie met de __utmb-cookie om nieuwe sessies/bezoeken te bepalen

1 sessie

__utmz

Wordt gebruikt om de verkeersbron of campagne op te slaan waarmee de bezoeker de site heeft bereikt

6 maanden

__utmb


Wordt gebruikt om nieuwe sessies/bezoeken te bepalen. __utmb-cookie wordt gemaakt wanneer de JavaScript-bibliotheek wordt uitgevoerd en er geen bestaande __utma-cookies zijn. Het wordt bijgewerkt telkens wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden

30 minuten


Wilt u bewerkstelligen dat uw internetbrowser in het geheel geen (of slechts in beperkte mate) cookies opslaat, dan kunt u uw internetbrowser als zodanig configureren. Bovendien kunt u alle informatie die in het verleden middels cookies is opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone verwijderen via de instellingen van de door u gebruikte internetbrowser.

Onderstaand treft u een overzicht aan met de meest gebruikte typen internetbrowsers. Activeert u de link toebehorende tot de internetbrowser die u gebruikt, dan wordt u doorverwezen naar een webpagina alwaar u de instellingen van uw webbrowser kunt aanpassen en alwaar u cookies kunt verwijderen.

12. Hoe BICT Groep uw persoonsgegevens beveiligt

BICT Groep neemt de bescherming van uw persoonsgegevens bijzonder serieus en derhalve worden door ons passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens door ons niet goed worden beveiligd of u heeft aanwijzingen van misbruik, neem dan vooral zo spoedig mogelijk contact met ons op via het e-mailadres: info@bictgroep.nl.

Om u een indruk te geven van de wijze waarop wij uw persoonsgegevens beveiligen, is onderstaand een overzicht gespecificeerd met enkele maatregelen die door ons worden aangewend.

 • de webserver van BICT Groep bevat beveiligingssoftware (waaronder een firewall)
 • gegevensoverdracht met de webserver van BICT Groep vindt plaats via een internetverbinding die is beveiligd conform het TLS-protocol (zie hiertoe de vermelding van ‘https’ en het groen gekleurde hangslotje in uw adresbalk)
 • DKIM, SPF en DMARC (drie internetstandaarden) worden door ons toegepast om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, kunnen worden beschouwd als spam of zijn bedoeld om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen

DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) die door BICT Groep wordt gehanteerd ten behoeve van het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (gedurende het omzetten voegen we een digitale handtekening toe die voorkomt dat u kunt worden omgeleid naar een onjuist IP-adres)